24 ႀကိမ္ေျမာက္ ​ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲ

News

24 ႀကိမ္ေျမာက္ ​ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲ

က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု
ကဆ ၄၂၅၉၇၂

က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု
ဇ ၄၉၆၀၃၅

က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ဆု
ကဇ ၃၂၉၄၆၇
ကစ ၉၈၈၄၂၅

က်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ဆု
ဘ ၉၇၅၁၆၃ . အ ၇၈၀၉၆၃ .ဍ ၇၄၁၆၅၅ . က ၈၈၈၁၀၅

က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ဆု . ကစ ၂၀၈၉၉၅ .ထ ၃၆၅၁၈၃ .႒ ၅၆၄၃၉၆ .ပ ၃၂၀၅၃၉ .ဍ ၉၈၉၀၀၁ .ပ ၁၉၆၆၉၂ .က က ၇၂၉၅၃၂

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္း ဆုမ်ား
ကဃ ၁၁၄၄၆ .ဟ ၇၀၂၈၇ .သ ၃၄၂၈၄ .ကဃ ၇၀၀၁၂ .ဎ ၁၄၄၅၂


က ၃၅၂၃၁ .႒ ၃၂၂၆၀ .က ၈၃၇၃၄ .န ၉၅၆၁၈ .ဓ ၈၉၃၀၂
ဌ ၇၀၆၃၆ .ကဆ ၄၂၃၂၈ .ဘ ၄၃၃၀၇ .ကဃ ၉၁၉၅၁ .က ၃၁၃၅၉

ဎ ၅၈၃၁၁ .ယ ၇၀၆၄၃ .ရ ၉၀၉၀၈ .ဌ ၉၉၇၀၁ .ကခ ၆၂၅၈၅

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္း ဆု
ဌ ၈၈၅၆ .စ ၉၁၆၄ .အ ၈၃၈၇ .သ ၈၅၁၅ .ကင ၇၁၃၉ .ဘ ၃၇၃၀ .ဠ ၂၆၇၁ .ဟ ၃၀၈၁ .သ ၂၂၉၂ .လ ၉၇၅၅ .ထ ၃၁၉၇
ပ ၃၇၃၁

င ၆၅၅၆ .ဟ ၁၃၆၈ .ဖ ၆၄၁၅ .အ ၆၆၅၂ .ကခ ၉၁၀၀ .အ ၅၇၀၆ .ဌ ၃၇၁၆ .ကဃ ၇၃၂၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒ သာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆု
မ ၁၉၃ .ဗ ၅၃၉ .ဘ ၂၇၂ .ဎ ၁၅၀ .ကဆ ၆၆၃. ည၉၃၈ .ကဂ ၈၇၅ .စ် ၇၄၅ .ကစ် ၄၉၂ .ပ ၇၃၄ .ယ ၃၀၄. ဃ ၆၀၁ .ကဂ ၉၆၆

ကစ ၉၆၄ .ကစ ၈၁၂ .ဂ ၃၂၃ .ဂ ၉၉၁ .ဋ ၉၂၂ .ယ ၈၃၆ .ဃ ၃၈၁ .ဗ ၅၃၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆု

ဘ ၆၈
မ ၉၀
က၄၇


င ၈၇
ဒ ၅၁
ဓ ၁၄
င ၆၉
ခ ၇၇
အ ၄၈
ကဂ ၃၈
ကဆ ၄၅
ကခ. ၁၀
ကဇ ၉၆
န ၁၀
တ ၁၅

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု
ကဂ ၈၄၄၂၄၀
ဇ ၈၉၆၁၆၁
ကခ ၇၈၀၀၆၈
ကစ် ၂၇၈၀၄၁
ဟ ၃၁၁၈၀၉


ကင ၄၇၄၄၆၀
က ၅၇၄၄၆၈
အ ၁၇၉၉၃၀
ဏ ၂၅၀၁၉၂
စ ၅၀၉၁၂၁
ယ ၄၆၂၀၀၈
ဘ ၁၅၃၈၀၁
င ၆၈၆၄၅၀
ကခ ၃၄၃၉၃၁


ည ၉၆၃၉၈၈
စ ၂၇၄၀၀၁
ဃ ၁၆၀၅၇၉
ဎ ၂၇၂၄၉၄
ဇ ၅၉၈၃၅၇
စ် ၉၈၃၈၂၂
က က ၇၂၃၃၉၃
ဌ ၂၈၅၄၃၀
ယ ၁၈၄၆၆၆

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု

န ၉၄၂၃၉၀
ကဆ ၇၃၀၀၃၄
ဟ ၆၈၃၃၆၇
ဝ ၃၃၂၅၇၁


ဒ ၁၆၆၀၁၄
ဇ ၂၇၀၄၀၈
ဌ ၆၅၃၄၀၇
စ် ၇၇၁၄၇၈
ဃ ၈၄၂၇၉၇
ဇ ၃၁၇၀၈၈
ကစ် ၇၂၅၀၆၂
ထ ၂၂၃၆၇၇
တ ၈၆၈၁၂၇
ကဆ ၄၄၀၉၃၅


ဋ ၆၉၆၄၁၇
ကဇ ၅၂၄၃၆၆
င ၈၆၆၂၄၃
ကဃ ၇၆၈၂၆၆
ကဆ ၂၆၇၀၂၃
ကင ၂၈၇၈၉၃
လ ၆၂၀၃၇၅
ခ ၉၂၁၁၃၀
ကဃ ၅၈၅၄၈၇

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု
တ ၅၉၈၀၁၇ င ၉၃၃၄၂၈ ဎ ၈၅၉၇၈၄ ဂ ၇၁၈၃၃၃ ခ ၂၁၇၂၇၀ ကစ် ၅၂၈၇၁၂ မ ၃၂၉၇၈၆ ကဆ ၄၄၅၇၆၉ ဋ ၄၄၇၀၃၉ ခ ၄၄၁၁၆၁


ဠ ၇၃၅၂၄၃ ဇ ၇၃၄၉၃၆ က ၈၈၃၃၃၁ ကဂ ၁၁၄၂၄၅ ဍ ၆၉၁၀၄၉ ကစ ၈၂၃၉၅၁ သ ၆၇၆၀၆၅ သ ၁၁၇၉၂၂

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ

crd

Unicode

24 ကြိမ်မြောက် ​အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲ

ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု
ကဆ ၄၂၅၉၇၂

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု
ဇ ၄၉၆၀၃၅

ကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ ဆု
ကဇ ၃၂၉၄၆၇
ကစ ၉၈၈၄၂၅

ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ဆု
ဘ ၉၇၅၁၆၃
အ ၇၈၀၉၆၃
ဍ ၇၄၁၆၅၅
က ၈၈၈၁၀၅

ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ဆု
ကစ ၂၀၈၉၉၅
ထ ၃၆၅၁၈၃
ဋ္ဌ ၅၆၄၃၉၆
ပ ၃၂၀၅၃၉
ဍ ၉၈၉၀၀၁
ပ ၁၉၆၆၉၂
က က ၇၂၉၅၃၂

 

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ် ၃ သိန်း ဆုများ
ကဃ ၁၁၄၄၆
ဟ ၇၀၂၈၇
သ ၃၄၂၈၄
ကဃ ၇၀၀၁၂


ဎ ၁၄၄၅၂
က ၃၅၂၃၁
ဋ္ဌ ၃၂၂၆၀
က ၈၃၇၃၄
န ၉၅၆၁၈
ဓ ၈၉၃၀၂
ဌ ၇၀၆၃၆


ကဆ ၄၂၃၂၈
ဘ ၄၃၃၀၇
ကဃ ၉၁၉၅၁
က ၃၁၃၅၉
ဎ ၅၈၃၁၁
ယ ၇၀၆၄၃
ရ ၉၀၉၀၈
ဌ ၉၉၇၀၁
ကခ ၆၂၅၈၅

 

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ် ၂ သိန်း ဆု
ဌ ၈၈၅၆
စ ၉၁၆၄
အ ၈၃၈၇
သ ၈၅၁၅


ကင ၇၁၃၉
ဘ ၃၇၃၀
ဠ ၂၆၇၁
ဟ ၃၀၈၁
သ ၂၂၉၂
လ ၉၇၅၅
ထ ၃၁၉၇


ပ ၃၇၃၁
င ၆၅၅၆
ဟ ၁၃၆၈
ဖ ၆၄၁၅
အ ၆၆၅၂
ကခ ၉၁၀၀
အ ၅၇၀၆
ဌ ၃၇၁၆
ကဃ ၇၃၂၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေ သာ ကျပ် ၁ သိန်းဆု
မ ၁၉၃
ဗ ၅၃၉
ဘ ၂၇၂
ဎ ၁၅၀
ကဆ ၆၆၃
ည ၉၃၈
ကဂ ၈၇၅
ဈ ၇၄၅
ကဈ ၄၉၂
ပ ၇၃၄
ယ ၃၀၄


ကဃ ၆၀၁
ကဂ ၉၆၆
ကစ ၉၆၄
ကစ ၈၁၂
ဂ ၃၂၃
ဂ ၉၉၁
ဋ ၉၂၂
ယ ၈၃၆
ဃ ၃၈၁
ဗ ၅၃၉


ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၅ သောင်းဆု
ဘ ၆၈
မ ၉၀
က၄၇
င ၈၇


ဒ ၅၁
ဓ ၁၄
င ၆၉
ခ ၇၇
အ ၄၈
ကဂ ၃၈
ကဆ ၄၅
ကခ. ၁၀
ကဇ ၉၆
န ၁၀
တ ၁၅

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု
ကဂ ၈၄၄၂၄၀
ဇ ၈၉၆၁၆၁
ကခ ၇၈၀၀၆၈
ကဈ ၂၇၈၀၄၁
ဟ ၃၁၁၈၀၉
ကင ၄၇၄၄၆၀


က ၅၇၄၄၆၈
အ ၁၇၉၉၃၀
ဏ ၂၅၀၁၉၂
စ ၅၀၉၁၂၁
ယ ၄၆၂၀၀၈
ဘ ၁၅၃၈၀၁
င ၆၈၆၄၅၀
ကခ ၃၄၃၉၃၁
ည ၉၆၃၉၈၈


စ ၂၇၄၀၀၁
ဃ ၁၆၀၅၇၉
ဎ ၂၇၂၄၉၄
ဇ ၅၉၈၃၅၇
ဈ ၉၈၃၈၂၂
က က ၇၂၃၃၉၃
ဌ ၂၈၅၄၃၀
ယ ၁၈၄၆၆၆

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု

န ၉၄၂၃၉၀
ကဆ ၇၃၀၀၃၄
ဟ ၆၈၃၃၆၇
ဝ ၃၃၂၅၇၁
ဒ ၁၆၆၀၁၄
ဇ ၂၇၀၄၀၈
ဌ ၆၅၃၄၀၇


ဈ ၇၇၁၄၇၈
ဃ ၈၄၂၇၉၇
ဇ ၃၁၇၀၈၈
ကဈ ၇၂၅၀၆၂
ထ ၂၂၃၆၇၇
တ ၈၆၈၁၂၇
ကဆ ၄၄၀၉၃၅
ဋ ၆၉၆၄၁၇


ကဇ ၅၂၄၃၆၆
င ၈၆၆၂၄၃
ကဃ ၇၆၈၂၆၆
ကဆ ၂၆၇၀၂၃
ကင ၂၈၇၈၉၃
လ ၆၂၀၃၇၅
ခ ၉၂၁၁၃၀
ကဃ ၅၈၅၄၈၇

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု
တ ၅၉၈၀၁၇
င ၉၃၃၄၂၈
ဎ ၈၅၉၇၈၄
ဂ ၇၁၈၃၃၃
ခ ၂၁၇၂၇၀
ကဈ ၅၂၈၇၁၂


မ ၃၂၉၇၈၆
ကဆ ၄၄၅၇၆၉
ဋ ၄၄၇၀၃၉
ခ ၄၄၁၁၆၁
ဠ ၇၃၅၂၄၃


ဇ ၇၃၄၉၃၆
က ၈၈၃၃၃၁
ကဂ ၁၁၄၂၄၅
ဍ ၆၉၁၀၄၉
ကစ ၈၂၃၉၅၁
သ ၆၇၆၀၆၅
သ ၁၁၇၉၂၂

ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးသေးပါ

crd

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ Eleven Media က ဘာျဖစ္ေနလဲဟုေဇာ္မဲလံုး ​ေမးခြန္း ထုတ္

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ Eleven Media က ဘာျဖစ္ေနလဲဟုေဇာ္မဲလံုး ​ေမးခြန္း ထုတ္ Eleven media group သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူလဲလို႔ ေမးျမန္းရာမွာ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ ေဇာ္မဲလံုးက “ရန္ကုန္တိုင္ းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ Eleven က ဘာျဖစ္ေနလဲ ” လို႔ ေမးခြန္းျပန္ေမးခဲ့ ပါ တယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ Eleven media group က ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို အေရးယူဖို ႔အတြက္ေရလာေျမာင္းေပး ေမးခြန္းေတြကို ေမးျမန္ ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကို တပ္မေတာ္ရိကၡာေဆာင္တြင္ထားရွိထားၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ ဆဲျဖစ္တယ္လို႔ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ …

႐ူးေနတဲ့သားက ႐ိုက္လို႔နားမၾကားေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာအဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အဖြား
News
႐ူးေနတဲ့သားက ႐ိုက္လို႔နားမၾကားေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာအဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အဖြား

႐ူးေနတဲ့သားက ႐ိုက္လို႔နားမၾကားေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာအဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အဖြား တစ္စတစ္စနဲ႔ ဆိုး႐ြားလာတဲ့ လက္ရွိျပည္တြင္းေရး အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ျပည္သူေတြ ဟာအစစ အရာရာခက္ခဲၾကပ္ တည္းေနၾက ရၿပီး တိုက္ပြဲေတြလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ကာစစ္ေဘးအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနၾက တာလည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ အဖိုးအဖြားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔အခု လိုအခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြ ကိုပိုမိုရင္ဆိုင္ေန ရၿပီးစားဝတ္ေနေရး အတြက္ခက္ခက္ ခဲခဲ႐ုန္းကန္ေန ၾကရတာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေတြ႕ျမင္ေန ရပါတယ္ ။ အဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ၿပီး ပင္ပန္းခက္ခဲ စြာ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက် ာ္အဖြားတစ္ေယာက္ကလည္း႐ူးေန တဲ့သားကို ရွာေဖြေကြၽးေမြး ရတဲ့အျပင္အ႐ိုက္ ခံရတာေၾကာင့္ လည္းနားသိပ္ မၾကားေတာ့ဘဲ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြေနရ တာေတြ႕ရ ပါတယ္။ အဖြား …

News
ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ အေမရိကန္ ရွိ လက္ဝဲယိမ္း ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒီ မဂၢဇင္း ႀကီး Jacobin ႏွင့္ ​ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဒါက္တာ ဆာဆာကသူဘဝဇာတ္ေၾကာင္ းႏွင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရမႈ မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသြားသည္ကို ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ အေ နာက္ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ… ႐ြာတ႐ြာ မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ႐ြာမွာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မရွိ၊ လွ်ပ္စစ္ မီ းမရွိ၊ …